Licitatie Publica - 15,16 martie 2016

Atenţie, deschide într-o fereastră nouă. PDFImprimareEmail

ANUNT
LICITATIE PUBLICA 15,16 MARTIE 2016

 

 

 

PRIMARIA   TIRGSORU   VECHI cu   sediul   in   comuna   Tirgsoru   Vechi,   sat   Strejnicu,   str.Principala, nr. 200, judetul  Prahova, tel:  0244/482291, fax 0244/482555 organizeaza pe datelede 15, 16 martie 2016 licitatii publice in vederea vanzarii unor suprafete de teren cu destinatiade construire locuinte situate in T 21, T 47, T 57, T61.

 

 

T21: 29, 102, 111;

T41: lot A 218/4/1 in suprafata de 1009 mp, nr cadastral 24476 si A 218/4/1 in suprafata de 1051 mp, nr cadastral 24477

T47: 94, 3, 40, 120;

T57: 53;

T61: 57

 

 

Licitatia pentru loturile din T21 Strejnicu  va fi in data de 16 martie 2016, ora 10:00 iar pentru cele din T57, T47 sat Tirgsoru Vechi si T61 sat Stancesti in ziua de 15 martie 2016 ora 10:00.

Ultima zi de depunere a ofertelor pentru licitatiile publice din 15, 16 martie 2016 este 14.03.2016 ora 10:00.

 

Informaţii privind documentaţia de atribuire, pretul minim de la care porneste licitatia, data limită pentru solicitarea clarificărilor, informaţii privind ofertele precum si informatii privind data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor, conform planificarii pe loturi, pe site-ul www.comunatirgsoruvechi.ro, la sediul primariei sau la telefon 0244482291, int. 110.

 

Licitatia publica porneste de la pretul de 7,6 EURO/mp la care se adauga TVA - pentru pentruloturile din T 47 si T 57 – sat  Tirgsoru Vechi,de la 9,5 EURO/mp la care se adauga TVA pentruloturile din T 21-sat Strejnicu, de la 6,5 EURO/mp pentru loturile din T 61- sat Stancesti, valoristabilite conform raportului de evaluare.

Criteriul de departajare a ofertelor declarate conforme este "pretul cel mai mare" pornindu-sede la pretul minim ofertat

 

Autoritatea contractanta pune la dispozitia persoanelor interesate documentatia de atribuire intocmita pentru fiecare lot in parte.

 

Aceasta se procura de la sediul Primariei Tirgsoru Vechi, camera 24 pe baza chitantei care certifica plata taxei de ridicare.

 

 

Documente necesare:
Caiet de sarcini
Contract de vanzare model 2015
Regulament cadru vanzare 2014
Declaratie de participare
Formular de oferta
OPIS