Anunt concurs ocupare post vacant - Bibliotecar - Compartiment Cultura

Atenţie, deschide într-o fereastră nouă. PDFImprimareEmail

ANUNT
CONCURS OCUPARE POST VACANT

 

Primăria Comunei Tirgsoru Vechi, cu sediul în comuna Tirgsoru Vechi, sat Strejnicu, str. Principala, nr. 200, judetul Prahova, organizează în perioada 19-23.10.2017, ora 10,00 examen/concurs ocupare post vacant contractual BIBLIOTECAR cu respectarea următoarelor condiţii de participare:

 • a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
 • b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
 • c) are varsta minima 18 ani;
 • d) are capacitate deplina de exercitiu;
 • e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
 • f) are studii superioare;
 • g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Examenul/concursul de ocupare post vacant contractual bibliotecar se va organiza cu respectarea prevederile Dispoziţiei nr.472/20.09.2017.
Examenul/concursul de ocupare post vacant contractual va consta următoarele probe: proba scrisă la data de 19.10.2017 si interviu la data de 23.10.2017.
Dosarele pentru înscriere la examenul/concursul de ocupare post vacant contractual, se depun de către candidaţi în termen de 10 de zile lucratoare de la data afişării anunţului (ultima zi de inscriere 10.10.2017), la secretarul comisiei de examen Cismaru Vanda referent - Compartimentul asistenta sociala din cadrul Primăriei Comunei Tirgsoru Vechi. şi trebuie să conţină, în mod obligatoriu, următoarele documente:

 • a) cerere de inscriere la concurs adresata primarului comunei;
 • b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
 • c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice;
 • d) copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor;
 • e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
 • f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
 • g) curriculum vitae;

 

Bibliografie
pentruexamenul/concursul de ocupare post vacant contractual bibliotecar al Primariei comunei Tirgsoru Vechi

 1. Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată în 2007, cu modificările si completările ulterioare;
 2. Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
 3. HG nr. 90/2010  privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Patrimoniului National
 4. Legea nr. 334/2002, Legea bibliotecilor republicata si modificata prin Ordonanta Guvernului nr. 26/2006 pentru modificarea si completarea Legii bibliotecilor nr. 334/2002
 5. Ordin   nr. 2062/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidenţa, gestionarea şi inventarierea documentelor specifice bibliotecilor publice.

 

Relaţii suplimentate se obţin la telefon 0244 482291.
Prezentul anunţ se va afişa la Avizierul Primăriei şi pe site-ul institutiei si in Monitorul oficial.