Licitatie Publica - 05 decembrie 2017

Atenţie, deschide într-o fereastră nouă. PDFImprimareEmail

ANUNT
LICITATIE PUBLICA – 05 DECEMBRIE 2017

 

 

PRIMARIA COMUNEI TIRGSORU VECHI cu sediul in comuna Tirgsoru Vechi, sat Strejnicu, str. Principala, nr. 200, judetul  Prahova, tel:  0244/482291, fax 0244/482555, organizeaza in data de 05.12.2017 licitatie publica in vederea vanzarii urmatoarei suprafete  de  teren  situata  in tarlaua T-55, Parcela A 695/10, proprietatea privata a  comunei Tirgsoru Vechi, intabulat in Cartea Funciara nr. 143138 a UAT PLOIESTI  asa cum rezulta din Incheierea 64020 in Dosarul nr. 64020/13.07.2017, in suprafaţă de  471 mp.

 

Licitatia va avea loc in data de 05.12.2017, ora 10:00.

 

Ultima zi de depunere a ofertelor pentru licitatia publica din 05.12.2017, va fi 04.12.2017, ora 10:00.

 

Bunul ce urmează să fie vandut  este un teren arabil  în suprafaţă de 471 mp, situat în intravilanul  Municipiului Ploiesti , Strada Marasesti , prelungire peste  pasaj CFR, TARLAUA 55 PARCELA   A 695/10 , judetul Prahova, apartine domeniului privat al Comunei Tirgsoru Vechi si este identificat la poziţia 87 din anexa nr. 1 la HCL.5/07.02.2017 privind completarea domeniului privat al comunei Tîrgşoru Vechi .

 

Informaţii privind documentaţia de atribuire, pretul minim de la care porneste licitatia, data limită pentru solicitarea clarificărilor, informaţii privind ofertele precum si informatii privind data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor, conform planificarii pe loturi, pe site-ul www.comunatirgsoruvechi.ro, la sediul primariei sau la telefon 0244/482291, int. 127.

 

Licitatia publica porneste de la pretul de 42,9 EURO/mp la care se adauga TVA, valoare stabilita conform raportului de evaluare realizat de evaluator autorizat Ghioca Gheorghe in luna Octombrie 2017.

 

Criteriul de departajare a ofertelor declarate conforme este: “pretul cel mai mare” pornindu-se de la pretul minim ofertat.

 

Autoritatea contractanta pune la dispozitia persoanelor interesate documentatia de atribuire intocmita. Aceasta se procura de la sediul Primariei Tirgsoru Vechi, camera 25, pe baza chitantei care certifica plata taxei de ridicare.

 

 

Documente necesare:
CAIET DE SARCINI PTR. T-55, PA-695 pe 10 - INTRARE IN PLOIESTI
CONTRACT DE VANZARE - CUMPARARE
DECLARATIE DE PARTICIPARE
FORMULAR DE OFERTA
REGULAMENT - CADRU