Anunt concurs ocupare post vacant - Inspector asistent - Biroul Secretariat, Resurse Umane si Arhiva

Atenţie, deschide într-o fereastră nouă. PDFImprimareEmail

ANUNT
CONCURS OCUPARE POST VACANT

 

 

Primaria comunei Tîrgșoru Vechi, județul Prahova, organizează concurs pe data de  23 ianuarie 2018 (proba scrisă) si 25 ianuarie 2018 ( interviu), ora 10,00, pentru ocuparea urmatoarei funcţii publice vacante de executie:

  • inspector asistent -  Biroul Secretariat, Resurse Umane si Arhiva

Condiții de participare:

  • condiţiile generale, prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 (rerepublicată);
  • condiţiile specifice prevăzute în fişa postului (art.9 lit.a si art. 57 din Legea nr. 188/1999, rerepublicată):

-studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta
-1 an vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice
Dosarele de concurs  vor fi depuse la sediul Primariei Comunei Tîrgșoru Vechi-Compartimentul Secretariat si Resurse Umane, din comuna Tîrgșoru Vechi, satul Strejnicu, str. Principală, nr.200, județul Prahova,în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial.

Data publicarii in monitorul oficial : 22.12.2017

Ultima zi de depunere a dosarelor: 11.01.2018

Relații la telefon 0244/482291, int.112; fax 0244/482555.

 

ACTE NECESARE PENTRU INSCRIEREA LA CONCURS:

a) formularul de înscriere;
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii (licenta),  ale certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată; 
f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
g) cazierul judiciar;
h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

 

BIBLIOGRAFIA:

1.Legea nr. 215/2001 privind administratia publica, republicata ;
2.Legea nr. 53/2003, Lege privind Codul Muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
3. Legea nr. 7/2004 privind codul de conduită a funcţionarului public, republicată;
4.Legea nr.188/1999 privind statutul funcţionarului public, rerepublicata cu modificările şi completările ulterioare;
5. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
6. Hotărârea Guvernului nr. 123/2002 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001;
7.Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare.
8. Constitutia Romaniei;
9. Ordonanta Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, aprobata cu modificari prin Legea 233/ 2002 ;
10.Legea nr. 554/2004 - Legea contenciosului administrativ;
11. Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative , republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
12. Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

Nota: La studierea actelor normative din bibliografie, candidatii vor avea in vedere toate republicarile, modificarile si completarile intervenite pina la data depunerii dosarelor de concurs.

 

ATRIBUTIILE POSTULUI:

1.Inregistreaza si tehnoredacteaza orice adresa si orice raspunsuri la petitii, cereri sau scrisori primite de la cetateni sau institutii;
2.Opereaza in registrul de intrare- iesire electronic.
3.Sprijina secretarul in activitatea de organizare si desfasurare a sedintelor de consiliul local
4.Instrumenteaza declaratiile de avere si interese ale alesilor locali si ale salariatilor institutiei.
5.Asigura indeplinirea activitatii privind transparenta decizionala, conform legislatiei in vigoare. 6.Executa lucrari de inventariere si  selectionare  a arhivei, urmarind ca documentele arhivate sa fie bine depozitate si protejate; intocmeste listele de inventar pe ani sub indrumarea directa a secretarului comunei.
7.Este obligat sa pastreaze secretul profesional si asigura integritatea si securitatea lucrarilor sau valorilor incredintate.
8.Este obligat sa se perfectioneze continuu in activitatea pe care o desfasoara, in vederea reducerii timpului de executie a lucrarilor.
9.Raspunde de mentinerea integritatii si calitatii bunurilor primite in folosinta suportand consecintele  de ordin disciplinar si material ca urmare a folosirii necorespunzatoare.
10.Respecta normele PSI si protectia muncii conform legislatiei in vigoare.
11.Respecta Regulamentul de ordine interioara.
12.Indeplineste orice alte sarcini stabilite de primar, viceprimar si secretar, in conformitate cu prevederile legale.
13.Raspunde de solutionarea in termen a sarcinilor de serviciu repartizate.
14.Raspunde de intocmirea si continutul documentelor pe care le semneaza.
15.Raspunde de realitatea datelor pe care le furnizeaza.

 

Documente necesare:
Formular de inscriere