Anunt concurs ocupare post vacant - Referent superior - Biroul "Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor" Tirgsoru Vechi

Atenţie, deschide într-o fereastră nouă. PDFImprimareEmail

ANUNT
CONCURS OCUPARE POST VACANT

 

 

Primaria comunei Tîrgșoru Vechi, județul Prahova, organizează concurs pe data de  26 ianuarie 2018 (proba scrisă) si 29 ianuarie 2018 ( interviu), ora 10,00, pentru ocuparea urmatoarei funcţii publice vacante de executie:

 • Referent superior -  Biroul “Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor” Tirgsoru Vechi

Condiții de participare:

 • condiţiile generale, prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 (rerepublicată);
 • condiţiile specifice prevăzute în fişa postului (art.9 lit.c si art. 57 alin. 5 lit.c din Legea nr. 188/1999, rerepublicată):

- studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diploma de bacalaureat
- 9 ani vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice
Dosarele de concurs  vor fi depuse la sediul Primariei Comunei Tîrgșoru Vechi-Compartimentul Secretariat si Resurse Umane, din comuna Tîrgșoru Vechi, satul Strejnicu, str. Principală, nr.200, județul Prahova,în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial.
Relații la telefon 0244/482291, int.112; fax 0244/482555.

Data publicarii in monitorul oficial : 22.12.2017

Ultima zi de depunere a dosarelor: 11.01.2018


ACTE NECESARE PENTRU INSCRIEREA LA CONCURS:

a) formularul de înscriere;
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii (BACALAUREAT),  ale certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată; 
f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
g) cazierul judiciar;
h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

 

BIBLIOGRAFIA:

1. Legea nr.188/1999 privind statutul funcţionarului public, rerepublicata cu modificările şi completările ulterioare;
2. Legea nr. 7/2004 privind codul de conduită a funcţionarului public, republicată
3. Legea nr.119/1996 privind actele de stare civilă, rerepublicata, cu modificările şi completările ulterioare;
4.Hotărârea nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă;
5. Ordonanţa Guvernului nr. 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice;
6.Ordonanţa Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români;
7. Hotărârea nr. 1375/2006 Hotarare pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitara a dispozitiilor legale privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani.
8. Legea nr. 287/2009 privind Codul civil al Romaniei (Titlul II-Casatoria (art.266-art.404));
9. Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal şi libera circulaţie a acestor date  ;
10.Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
11.Constitutia Romaniei

Nota: La studierea actelor normative din bibliografie, candidatii vor avea in vedere toate republicarile, modificarile si completarile intervenite pina la data depunerii dosarelor de concurs.

 

ATRIBUTII:

 • Asigură constituirea si intretinerea fondului arhivistic al serviciului din documentele rezultate din activitatea de profil;
 • Desfasoara urmatoarele activitati de stare civila:

-intocmeste dosare cu documentele necesare in vederea transcrierii actelor de stare civila  incheiate de   cetatenii romani in strainatate;
-intocmeste documentatia in vederea rectificarii actelor de stare civila intocmite eronat;
-intocmeste documentatia in vederea schimbarii numelui pe cale administrativa;
-intocmeste comunicari de modificare a statutului civil pe care le inainteaza institutiilor abilitate;
-elibereaza adeverinte de celibat;
-intretine registrul de intrare – iesire;
-intocmeste lunar comunicarile de deces pentru deschiderea procedurii succesorale;
-preia documentele si intocmeste certificate de divort pe cale administrativa;
-elibereaza extrase pentru uz oficial de pe actele de stare civila in conditiile legii;
-elibereaza extrase multilingve pentru uz oficial de pe actele de stare civila in conditiile legii;
-elibereaza duplicate certificate de nastere, casatorie, deces;
-elibereaza livrete de familie;
-intocmeste mentiuni de stare civila;
-intocmeste lunar, sau ori de cate ori este necesar situatii, dari de seama si rapoarte  privind activitatea de stare civila;
- solicita eliberari de certificate de stare civila pentru persoanele care nu sunt au actele de stare civila pe raza comunei;

 • Colaboreaza cu SPCLEP si alte institutii abilitate pentru buna realizare a sarcinilor si atributiilor de serviciu;
 • Raspunde intocmai de aplicarea dispozitiilor legale a instructiunilor care reglementeaza activitatea pe linie de stare civila;
 • Intocmeste orice situatie statistica privind activitatea de stare civila;
 • Este responsabila de intocmirea si continutul adeverintelor si adreselor
 • Raspunde de realitatea datelor prelucrate
 • Raspunde intocmai de aplicarea prevederilor privind ridicarea prestigiului functionarului public, pastreaza secretul profesional si asigura integritatea si securitatea lucrarilor sau valorilor incredintate;
 • Este obligat sa se perfectioneze continuu in activitatea pe care o desfasoara, in vederea reducerii timpului de executie a lucrarilor;
 • Raspunde de mentinerea integritatii si calitatii bunurilor primite in folosinta suportand consecintele  de ordin disciplinar si material ca urmare a folosirii necorespunzatoare;
 • Respecta normele PSI si protectia muncii conform legislatiei in vigoare;
 • Respecta Regulamentul de ordine interioara;
 • Raspunde de solutionarea in termen a sarcinilor de serviciu repartizate;

 

Documente necesare:
Formular de inscriere