Anunt concurs ocupare posturi vacante - Muncitor M I - Compartiment Administrativ si Intretinere– 2 posturi

Atenţie, deschide într-o fereastră nouă. PDFImprimareEmail

ANUNT
CONCURS OCUPARE POST VACANT

 

 

COMUNA TÎRGȘORU VECHI , CUI 2845230, cu sediul în localitatea  Tîrgșoru Vechi, sat Strejnicu, str. Principală, nr. 200, judeţul Prahova organizeazã conform HG 286/23.03.2011, concurs pentru ocuparea funcţiilor contractuale vacante de:
- muncitor M I  - Compartiment Administrativ si Intretinere– 2 posturi

 

Concursul se va desfăşura astfel:
- Proba scrisă în data de  17.01.2018,  ora 10,00
- Proba interviu în data de 19.01.2018,  ora 10,00


Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
-are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
-cunoaste limba romana, scris si vorbit;
-are varsta minima reglementata de prevederile legale;
-are capacitate deplina de exercitiu;
-are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
-nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.
- studii : medii
- vechime : 1 an

 

DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA CONCURS va conţine următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
h) dosar.
In cazul documentului prevăzut lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere ca nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu pana la data desfăşurării primei probe a concursului. Actele prevăzute la lit. b), c) si h) vor fi prezentate si in original in vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a la sediul  Primariei Comunei Tîrgșoru Vechi.


Bibliografie
pentru examenul/concurs ocupare post vacant de executie contractual muncitor M I, in cadrul Compartimentului Administrativ si Intretinere de specialitate al Primarului comunei Tirgsoru Vechi.

1. Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată în 2007, cu modificările si completările ulterioare;

2. Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;

3. Legea 53 / 2003 – Codul muncii cu completarile si modificarile ulterioare;
4. Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 a securităţii şi sănătăţii în munca – actualizata;
5. Legea 307/2006 rectificata privind apararea impotriva incendiilor..

Relaţii suplimentare la sediul: Primariei Comunei Tîrgșoru Vechi persoană de contact: Cismaru Vanda, telefon: 0244482291,  fax: 0244482555, E-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza .

 

Documente necesare:
Formular de inscriere concursuri personal contractual