Anunt proba scrisa la examenul de promovare în grad profesional

Imprimare

ANUNT

Nr. 5787 din 2.05.2018

Primăria Comunei Tirgsoru Vechi, cu sediul în comuna Tirgsoru Vechi, sat Strejnicu, str. Principala, nr. 200, judetul Prahova, organizează la data  16.05.2018, ora 10.00 ,- proba scrisa la examenul de promovare în grad profesional şi treaptă profesională imediat superior celui deţinut de personalul contractual, pentru următoarele funcţii din cadrul:


I. COMPARTIMENTUL CULTURA -PRIMARIA COMUNEI TIRGSORU VECHI

Nr.crt.

Funcţia conform statului de personal

Funcţia în care urmează să promoveze

1.

Consilier deb

Consilier II

 

cu respectarea următoarelor condiţii de participare: -să aibă cel puţin 6 luni vechime în gradul profesional sau treapta profesională din care promovează;

Examenul de promovare în grad profesional şi treaptă profesională se va organiza cu respectarea prevederile Dispoziţiei nr.17/20.01.2012 pentru aprobarea Regulamentului privind evaluarea performanţelor profesionale individuale, promovarea în funcţii, grade sau trepte profesionale a personalului încadrat cu contract individual de muncă din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Tirgsoru Vechi precum şi din serviciile publice aflate în subordinea Consiliului Local al Comunei Tirgsoru Vechi, la sala de şedinţe a Primariei comunei Tirgsoru Vechi.
Examenul de promovare va consta următoarele probe: proba scrisă si interviu pentru functia de consilier gr. II.
Lucrarea scrisă şi interviul se vor susţine la sala de şedinţe a Primariei comunei Tirgsoru Vechi.
Dosarele pentru înscriere la examenul de promovare în grad profesional şi treaptă profesională, se depun de către candidaţi în termen de 10 de zile de la data afişării anunţului, la secretarul comisiei de examen Dragulin Georgiana consilier. – in cadrul Primăriei Comunei Tirgsoru Vechi. şi trebuie să conţină, în mod obligatoriu, următoarele documente:
1. copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de Biroul Secretariat Resurse Umane si Arhiva în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care promovează;
2.adeverinta eliberata de Biroul  Secretariat Resurse Umane Arhiva din care sa rezulte ca angajatul nu se afla sub o sanctiune disciplinara neradiata in conditiile legii;
3. formularul de înscriere (care se obţine de la Compartimentul  Secretariat si Resurse Umane).

 

Bibliografie
pentru examenul de promovare în grad profesional a personalului contractual – consilier gr II-  din cadrul compartimentului CULTURA- din cadrul Primariei comunei Tirgsoru Vechi

1. Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată în 2007, cu modificările si completările ulterioare;

2. Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;

3.HG nr. 90/2010  privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Patrimoniului National

4.Legea nr. 334/2002, Legea bibliotecilor republicata si modificata prin Ordonanta Guvernului nr. 26/2006 pentru modificarea si completarea Legii bibliotecilor nr. 334/2002

5.Ordin   nr. 2062/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidenţa, gestionarea şi inventarierea documentelor specifice bibliotecilor publice.

Relaţii suplimentate se obţin la telefon 0244 482291.
Prezentul anunţ se va afişa la Avizierul Primăriei şi pe site-ul institutiei.

 

PRIMAR
Nicolae Dragan