Anunt examen de promovare în grad profesional

Atenţie, deschide într-o fereastră nouă. PDFImprimareEmail

ANUNT

Nr. 7576 din 18.06.2018

Primăria Comunei Tirgsoru Vechi, cu sediul în comuna Tirgsoru Vechi, sat Strejnicu, str. Principala, nr. 200, judetul Prahova, organizează în data 24.07.2018, ora 10,00 examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut, pentru următoarele funcţii din cadrul:

 

SERVICIULUI POLITIA LOCALA TIRGSORU VECHI

Nr.crt.

ID
Post

Funcţia conform statului de personal

Funcţia în care urmează să promoveze

1.

181391

Politist local (asistent)

Politist local (principal)

 

  • Probele stabilite pentru examen sunt urmatoarele: proba scrisă si interviu.
  • Condiţiile de desfăşurare a examenului:

-Termenul de depunere a dosarelor : in termen de 20 de zile de la data afisarii anuntului privind organizarea examenului de promovare,
- Data afisarii anuntului: 18.06.2018.        
- Ultima zi de depunere a dosarelor: 06.07.2018
- Data selectiei dosarelor: 12.07.2018
-Data organizarii examenului:
-24.07. 2018 la sediul Primariei Tirgsoru Vechi, ora 10,00 -proba scrisa
-26.07. 2018 la sediul Primariei Tirgsoru Vechi, ora 10,00- interviul

  • Condiţii de participare:
  • să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional din care promovează;
  • sa fi obtinut cel putin calificativul «bine» la evaluarea anuala a performantelor individuale in ultimii 2 ani calendaristici;
  • sa nu aiba in cazierul administrativ o sanctiune disciplinara neradiata in conditiile prezentei legi.

 

Dosarele pentru înscriere la examenul de promovare în grad profesional, se depun de către candidaţi pana la data de 06.07.2018 la secretarul comisiei de examen, d-na Vlasceanu Mariana- Biroul Biroul Secretariat, Resurse Umane si Arhiva, şi trebuie să conţină, în mod obligatoriu, următoarele documente:
1. copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care promovează;
2. copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale pe 3 ani
3. formularul de înscriere (care se obţine de la Biroul Biroul Secretariat, Resurse Umane si Arhiva).

 

Bibliografie
pentru examenul de promovare în grad profesional a functionarilor publici din cadrul Serviciului Politia Locala Tirgsoru Vechi

 

1.Constitutia Romaniei
2. Legea nr. 7/2004 privind codul de conduită a funcţionarului public, republicată;
3.Legea nr.188/1999 privind statutul funcţionarului public, rerepublicata cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată (capitolele I, II – secţiunea 2,3, 4 şi 5);
5. Legea nr. 155/2010 - Legea Politiei Locale, republicata.
6. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare.
7. Regulamentul cadru de organizare si functionare a Politiei Locale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1332/2010.
8. Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificările si completările ulterioare.
9. Legea 333/2003 - Lege privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia per soanelor, republicata cu modificările si completările ulterioare.

Relaţii suplimentate se obţin la telefon 0244 482291.
Prezentul anunţ se va afişa la Avizierul Primăriei şi pe site-ul institutiei.

 

 

PRIMAR
Nicolae Dragan