Afisat azi 12.08.2021 

      

                                                            

 

                  

                  ANUNŢ

 

Primaria Comunei Targsoru Vechi organizeaza  examen de promovare in grad profesional imediat superior celui deţinut, pentru functionarii publici de executie din cadrul SERVICIULUI JURIDIC RESURSE UMANE SI SECRETARIAT si COMPARTIMENTUL URBANISM care indeplinesc conditiile art.479 alin.(1) si art. 618 alin.(22)  din Ordonanta de Urgenta nr 57/2019 privind Codul Administrativ

  • Probele stabilite pentru examen sunt urmatoarele:selectia dosarelor,proba scrisă si interviu. 
  • Condiţii de participare: 

a) sa aiba cel putin 3 ani vechime in gradul profesional al functiei publice din care promoveaza;
b) sa fi obtinut un numar minim de credite prin participarea la programe de formare, de perfectionare, seminare, conferinte, schimburi de experienta sau vizite de studiu, in conditiile 
legii sau sa fi urmat o forma de perfectionare profesionala cu durata de minimum 30 de ore in ultimii 3 ani de activitate;
  c) sa fi obtinut cel putin calificativul „bine“ la evaluarea performantelor individuale in ultimii 2 ani de activitate;
 
d) sa nu aiba o sanctiune disciplinara neradiata in conditiile prezentului cod.      

 Data selectiei dosarelor: in termen de 5 zile lucratoare de la data ultimei zi de depunere a dosarelor;

Data organizarii examenului: 

                -proba scrisa-14.09.2021 la sediul Primariei Targsoru Vechi, ora 10,00 -pentru Serviciul Juridic Resure Umane si Secretariat;

                -proba scrisa-14.09.2021 la sediul Primariei Targsoru Vechi, ora 12,00 -pentru Compartimentul Urbanusm;

                -interviu, susţinut, de regulă, într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise. Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi „admis” la etapa precedentă.

Dosarele pentru înscriere la examenul de promovare în grad profesional, se depun de către candidaţi in  termen de 20 de zile de la data afişării prezentului anunţ, respectiv în perioada perioada 12.08.2021-31.08.2021 la secretarul comisiei de examen, d-na Vlasceanu Mariana- Serviciul Juridic Resurse Umane si Secretariat, şi trebuie să conţină, în mod obligatoriu, următoarele documente:

1. copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care promovează;

2. copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani în care funcţionarul public s-a aflat în activitate

3.dovada obținerii numărului minim de credite prin participarea la programe de formare, de perfecționare, seminare, conferințe, schimburi de experiență sau vizite de studiu, în condițiile legii, sau a urmării unei forme de perfecționare profesională cu durata de minimum 30 de ore în ultimii 3 ani de activitate;

4. formularul de înscriere (care se obţine de la Serviciul Juridic Resurse Umane si Secretariat

Prezentul anunţ se va afişa la Avizierul Primăriei şi pe site-ul institutiei.

 

     

 

BIBLIOGRAFIE ȘI TEMATICĂ la examenul de promovare in grad profesional imediat superior celui deţinut,   pentru functionarii publici de executie din cadrul in cadrul Serviciului Juridic Resurse Umane si Secretariat

 

 

 

 

1. Constituţia României, republicată; 

2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

       3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

       4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

      5. Legea 53/2003   privind Codul muncii, actualizată

  1.  HG.611/2008  pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici
  2. H.G.nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice modificat prin H.G.1027/2014
  1. Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

 

 

 

Nota: La studierea actelor normative din bibliografie, candidatii vor avea in vedere toate republicarile, modificarile si completarile intervenite pana la data depunerii dosarelor de concurs.

 

 

 

BIBLIOGRAFIE ȘI TEMATICĂ la examenul de promovare in grad profesional imediat superior celui deţinut,   pentru functionarii publici de executie din cadrul compartimentului de  Urbanism 

 

 

1. Constituţia României, republicată; 

2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

 3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 5. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 6. Ordinul MDRL nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare; 

7. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, cu modificările şi completările ulterioare;

 8. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, CAPITOLELE II-III;

 9. Legea nr. 185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, CAPITOLELE II – V;

 

 

 

Nota: La studierea actelor normative din bibliografie, candidatii vor avea in vedere toate republicarile, modificarile si completarile intervenite pana la data depunerii dosarelor de concurs.