Anunt privind concursul

organizat  pentru postul temporar vacant sofer MI

 

 

In baza HG.nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant corespunzator functiilor contractuale si a criterilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar, platit din fonduri publice,  modificata şi completata de H.G. nr. 1027/2014, Primaria Comunei Targsoru Vechi, organizeaza concurs in data 25.03.2021, ora 10,00 proba scrisa,proba de interviu se va stabili in urma rezultatului probei scrise, pentru ocuparea functiei contractuale de executie temporar-vacanta : sofer MI, perioada determinata.

Concursul se va desfăşura la sediul primariei din str. Principala, nr. 200, localitatea Strejnicu, judeţul Prahova.

Pentru a participa la concursul in vederea  ocuparii postului contractual temporar-vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

   a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
   b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
   c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
   d) are capacitate deplină de exerciţiu;
   e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
   f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
   g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Conditii specifice pentru ocuparea postului vacant
- nivelul studiilor - medii/gimnaziale;
- poseda permis de conducere categoria “B”si “D” de cel putin 2ani,
- poseda atestat pentru trasportul rutier de personae, eliberat de ARR
- aviz psihologic și adeverință de sănătate eliberată de medicina muncii
- vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului - nu se solicita.

 

 

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
-10.03.2021- 16.03.2021 perioada pentru depunerea dosarelor,

-18.03.2021                   selectia dosarelor
- 25.03.2021, ora 10,00 - proba scrisa,
- proba interviu se va stabili in urma rezultatului probei scrise
.

 

   Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 5 zile lucratoare de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

1.    cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;

2.    copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

3.    copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică(Permis de conducere categoria B si D, Atestat pentru transport rutier de persoane, eliberat de ARR,)

4.    carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în copie;

5.    cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

6.    Cazierul auto;

7.    Fişa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de un cabinet medical specializat in ceea ce priveste examinarea conducatorilor auto;

8.    Aviz psihologic

9.    curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relatii suplimentare se obtin la sediul Primariei Comunei Targsoru Vechi, Servicul Juridic Resurse Umane si  Secretariat, telefon 0244482291 int.108,

 

 

 

 

ATRIBUTII:

 

1. Verifica la intrarea in schimb si in orice moment starea tehnica a masinilor, inclusiv anvelopele, si existenta plinului de carburant;

2.  Este obligat sa se prezinte la serviciu la ora fixata in program, odihnit, in tinuta corespunzatoare si sa respecte programul stabilit

3.  Participa la pregatirea programului si la instructajele NTS si PSI.

4.  Va cunoaste si va respecta prevederile legale cu privire la circulatia pe drumurile publice, in trafic intern si international de marfuri;

5.  Nu paraseste locul de munca decat in cazuri deosebite si numai cu aprobarea conducatorului unitatii;

6.  nu va conduce autovehiculul in stare de ebrietate sau obosit;

7. Ii este interzis sa transport alte marfuri inafara celor trecute in documentele de transport;

8. Va respecta cu strictete itinerariul si instructiunile primite de la conducatorului unitatii;

9. Executa la timp intretinerile, reviziile si verificarile prevazute de normativele in vigoare; tine evidenta executarii acestora precum si a exploatarii mijloacelor tehnice pe care le deserveste;

10.Completeaza documentele ce tin de deplasarile autovehiculului utilizat.

11.Raspunde personal de:  integritatea autovehiculului pe care il are in primire;  integritatea marfurilor transportate;  cheltuirea judicioasa a sumelor primite ca avans de deplasare; intretinerea autovehiculului, ceea ce presupune: efectuarea la timp a reviziilor, schimburilor de ulei si filtre, gresarea elementelor ce necesita aceasta operatiune;. exploatarea autovehiculului in conformitate cu instructiunile prevazute in cartea tehnica a acestuia.

12.Va raspunde personal in fata organelor in drept.

13.Indeplineste alte sarcini stabilite de catre primar.

14.Va respecta normele specifice de securitate a muncii, circulatie rutiera si regulamentul de ordine interna al institutiei

15.Pregateste autovehicolul in vederea efectuarii transportului in special in ceea ce priveste starea tehnica,spalarea interioara si exterioara,actele necesare plecarii in cursa;

16.Supravegheaza imbarcarea persoanelor,verifica si respecta graficele de circulatie,verifica inchiderea usilor;

17.Executa transportul pe rutele si traseele indicate de angajator cu respectarea legislatiei rutiere;

18.Asigura si supravegheaza debarcarea calatorilor.

19.Respecta si aplica normele de circulatie pe drumurile publice in ceea ce priveste conducerea preventiva si intretinerea elementelor de rulare,franare,iluminatsi pastrare a vizibilitatii.

 

 

BIBLIOGRAFIE
- Constitutia Romaniei -republicata
- Ordonanta de urgenta a guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ - titlul III al Părţii a VI a şi Partea VII;
- Ordonanta guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
- Legea 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
- Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii;
- Legea nr. 319/2006 – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă:
Cap. 4 – Obligaţiile lucrătorilor – art. 22 şi 23
- O.U.G. nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice cu modificarile si completarile la zi;
- HG. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 195/2002. cu modificarile si completarile la zi;
- HG nr. 38 din 16 ianuarie 2008 privind organizarea timpului de munca al persoanelor care efectueaza activitati mobile de transport rutier

NOTA
Se vor avea in vedere formele la zi ale actelor normative din bibliografie.

 

 Anunt privind concursul organizat pentru postul temporar vacant sofer MI din data de 25.03.2021