Concursuri

 
ANUNŢ concurs promovare grad personal contractual.
 

 

 

ANUNȚ

privind concursul pentru ocuparea unui post de personal contractual, pe perioadă determinată, functie de executie, în cadrul Compartimentului Implementare Proiecte Finanțate din Fonduri Europene

 

În baza O.U.G. 80/2022 privind reglementarea unor măsuri în domeniul ocupării posturilor în sectorul bugetar și a HG.nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criterilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar, plătit din fonduri publice, Primăria comunei Târgșoru Vechi, județul Prahova, organizează concurs în data de 18.08.2022, ora 10:30 - proba scrisă și în data de 23.08.2022, ora 10:30 - proba interviu, pentru ocuparea unui post de execuție de natură contractuală, pe perioadă determinată, în cadrul Compartimentului Implementare Proiecte Finanțate din Fonduri Europene.

Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei - str. Principală, nr. 200, et.3, localitatea Strejnicu, judeţul Prahova.

 

Pentru a ocupa un post contractual vacant candidațul trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a)   are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b)  cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c)  are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d)  are capacitate deplină de exerciţiu;

e)  are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f)  îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g)    nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Conditii specifice pentru ocuparea postului vacant

Ø  studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentul acesteia;

Ø  domeniul fundamental științe sociale, ramura de știință: științe juridice, științe administrative, științe economice;

Ø  vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – minimum 6 luni;

 

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

·       26.07 - 08.08.2022 (până la orele 13:00) - depunerea dosarelor;

·       Două zile lucrătoare data expirării termenului de depunere a dosarelor - selectia dosarelor;

·   18.08.2022, ora 10:30 - proba scrisă;

·       23.08.2022, ora 10:30 - proba interviu (pentru candidații care au obținut minimum nota 5 la proba scrisă).

 

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției, et.1- cam 12 sau et.2 - cam. 27, în termen de 10 zile lucratoare de la publicarea anunțului. Ultima zi de depunere 08.08.2022, orele 13:00.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:


1.       formularul de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare (modelul anexat);

2.       copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

3.       copiile documentelor care ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări,

precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică

4.       copia carnetului de muncă și a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcției sau pentru exercitarea profesiei. Din adeverință trebuie să rezulte cel putin urmatoarele informatii: functia/functiile ocupata/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfasurarii activitatii, vechimea in munca acumulata, precum si vechimea in specialitatea studiilor.

5.       cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

6.       declaratia pe propria raspundere, prin completarea rubricii corespunzatoare din formularul de inscriere, sau adeverinta care sa ateste lipsa calitatii de lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia, in conditiile prevazute de legislatia specifica;

7.       copia adeverintei care atesta starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului. Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sanatatii. Pentru candidatii cu dizabilitati, in situatia solicitarii de adaptare rezonabila, adeverinta care atesta starea de sanatate trebuie insotita de copia certificatului de incadrare intr-un grad de handicap, emis in conditiile legii.

8.       curriculum vitae model europass.

 

Copiile documentelor precum si copia certificatului de incadrare intr-un grad de handicap se prezintă in copii legalizate sau însoț ite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs.

 

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

 

 

 

BIBLIOGRAFIE ȘI TEM AT I C Ă

 

1.    Constituția României republicată Titlul I, Titlul II – Cap II și III;

 

2.    Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ art. 75, art. 368, art. 558;

 

3.    Ordonanta guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare -Cap I, II;

 

4.    Legea 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; - Cap. II;

 

5.    Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii Titlul II, Cap IV - Incetarea contractului individual de munca;

 

6.  ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ A GUVERNULUI nr. 66 din 29 iunie 2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora - Cap II, III și IV;

 

7.  HOTĂRÂRE de Guvern nr. 875 din 31 august 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora – Cap II;

 

8.  ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ A GUVERNULUI nr. 40 din 23 septembrie 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 Cap I, IV, V;

 

9.  HOTĂRÂRE de Guvern nr. 93 din 18 februarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 Cap III, IV.


Nota: La studierea actelor normative din bibliografie, candidații vor avea în vedere toate republicările, modificările și completarile intervenite până la data susținerii probei scrise.

 

ATRIBUȚIILE POSTULUI

 

-  Redactează cererile/proiectele necesare accesării fondurilor:

-  Verifică și propune oportunitățile de dezvoltare a unor proiecte cu fonduri europene și guvernamentale necesare rezolvării unor probleme reale ale cetățenilor orasului;

-    Verifică și informează cu privire la lansarea unor programe de dezvoltare durabilă;

-    Verifică și informează cu privire la publicarea ghidurilor pentru întocmirea cererilor de finantare în cadrul unor programe și proiecte de dezvoltare durabilă;

-    Asigură sustenabilitatea proiectelor după finalizarea perioadei de implementare a acestora:

-    Monitorizează derularea proiectelor, păstrând permanent legatura între finantatori si institutie:

-    Colaborează cu celelalte compartimente ale primăriei cu privire la aspectele legate de semnarea contractelor și implementarea proiectelor;

-    Întocmește proiecte de acte administrative, rapoarte de specialitate, respectiv proiecte de hotarari ale consiliului local și proiecte pentru dispoziții primar;

-  Publică lista operațiunilor și calendarul lansărilor apelurilor de proiecte aflate în gestiune;

-  Utilizeaza platforma MySmis în vederea depunerii proiectelor;

-  Întocmeşte rapoarte privind progresul înregistrat si le transmite, conducatorului unitatiipentru aprobare;

-  Întocmeşte rapoarte periodice de activitate pe care le prezintă conducatorului institutiei, pentru aprobare;

-  Are obligațiapăstreze secretul de stat, secretul de serviciu, precum şi confidențialitatea în legătură cu faptele, informațiile sau documentele de care ia cunoştință în exercitarea funcției publice, în condițiile legii, cu excepția informațiilor de interes public.

-  Îndeplinește întocmai obligațiile ce îi revin în domeniul securității și sănătății în muncă, în conformitate cu art. 22 și art. 23 din Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare, precum și a celor prevăzute în instrucțiunile proprii de securitate elaborate la nivel de minister;

-  Respectă întocmai reglementările legale în vigoare cuprinse în Normele generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 163/2007 cu modificările și completările ulterioare, îndeplinește și alte atribuții delegate de conducătorul ierarhic.

-  Asigură disponibilitatea documentelor suport în cazul controlului din partea Autorității de Management, a Comisiei Europene sau a altor organisme abilitate, în condițiile legislației naționale şi comunitare relevante;

-  Participă la elaborarea manualului de proceduri de informare, publicitate şi informare pentru potențiali beneficiari şi beneficiari (birou de sprijin);

-  Sesizează conducatorului unitatii/institutiilor abilitate orice suspiciune de neregulă/fraudă;

-  Are obligația de a respecta Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE precum și de a asigura confidențialitatea și protecția datelor cu caracter personal prelucrate.

-  Are obligația de a informa de îndată, responsabilul cu protecția datelor din cadrul Primariei despre orice eveniment/incident de securitate prin care s-a încălcat securitatea datelor cu caracter personal.

- Va indeplini si alte atributii în limita pregatirii si competentei profesionale

 

Data publicării anunțului: 26.07.2022.

 

Perioada de depunere a dosarelor este: 26.07.202208.08.2022 Ultima zi de depunere a dosarelor: 08.08.2022, orele 13:00.

Dosarele de concurs  vor fi depuse la sediul Primăriei Comunei Targșoru Vechi, etaj 2, camera 27 - Serviciul Juridic si Resurse Umane, din comuna Targșoru Vechi, satul Strejnicu, str. Principală, nr. 200, județul Prahova.

 

Relatii suplimentare se obtin la sediul Primariei comunei Targsoru Vechi, Serviciul Juridic si Resurse umane, telefon 0244482291 int 112/108, fax 0244482555, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 
Formular de inscriere
 
Declaratie pe propria raspundere cazier
 
Adeverinta de vechime
 
Declaratie pe propria raspundere
 

 

Afișat azi, 09.08.2022 ora 14:30 

 

 

 

 

 

 

REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR

 

 

 

 

la concursul pentru ocuparea postului de personal contractual, functie de executie, în cadrul Compartimentului Implementare Proiecte Finanțate din Fonduri Europene din data de 18.08.2022

 

 

 

 

 

Data selecţiei dosarelor: 09.08.2022

Numarul dosarului de concurs 

Rezultatul selecţiei dosarelor 

Motivul respingerii dosarului 

Observatii

12632

ADMIS

 

 

 

 Afișat azi,13.07.2022 la sediul Primăriei Târgșoru Vechi

 

 

 

REZULTATUL PROBEI SCRISE

la concursul pentru ocuparea posturilor de personal contractual, functii de executie, în cadrul Compartimentului Implementare Proiecte Finanțate din Fonduri Europene din data de 13.07.2022

 

Nr. crt.

 

 

Numarul dosarului de concurs

Punctaj probă scrisă

Rezultat

1.

10989

30p

Respins

 

 

 

 

 

Contestatiile se depun in termen de 24 de ore de la data publicarii rezultatului la sediul institutiei Comunei Targsoru Vechi.