Nr. 2616/17.02.2022

 

COMUNA TÂRGȘORU VECHI

R O M Â N I A JUDEȚUL PRAHOVA

       SERVICIUL JURIDIC ȘI RESURSE UMANE Tel. 0244/482291 int. 112 fax 0244/482555

 

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

ANUNȚ EXAMEN PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL

 

În conformitate cu prevederile art. 476 alin. (2) lit. a), art. 478 alin. (2) şi ale art. 618 alin.

 1. din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Primăria comunei Târgșoru Vechi organizează la sediul instituţiei din str. Principală, nr, 200, et. 3, Strejnicu, examen de promovare în grad profesional pentru următoarele funcții publice de execuție:

  • Inspector la Serviciul Juridic și Resurse Umane, grad profesional după promovare principal;

    

   Condiții de participare la examen:

   Candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art. 479 alin. (1) respectiv:

  • sa aiba cel putin 3 ani vechime in gradul profesional al functiei publice din care promoveaza;

  • sa fi obtinut un numar minim de credite prin participarea la programe de formare, de perfectionare, seminare, conferinte, schimburi de experienta sau vizite de studiu, in conditiile legii sau sa fi urmat o forma de perfectionare profesionala cu durata de minimum 30 de ore in ultimii 3 ani de activitate;

  • sa fi obtinut cel putin calificativul „bine” la evaluarea performantelor individuale in ultimii 2 ani de activitate;

  • sa nu aiba o sanctiune disciplinara neradiata in conditiile prezentului cod.

 

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei Târgșoru Vechi, în termen de 20 zile de la data publicării anunțului, respectiv în perioada 17.02 - 08.03.2022, inclusiv și conțin în mod obligatoriu următoarele documente:

 1. formularul de înscriere;

 2. copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;

 3. copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani de activitate;

 4. copie de pe ultima diplomă/certificat ca urmare a absolvirii unui curs de perfecționare;

 5. adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situaţiei disciplinare a funcţionarului public, în care se menţionează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancţiune disciplinară, care să nu fi fost radiată;

Copiile de pe actele de mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

 

Calendarul de desfășurare a concursului:

Examenul de promovare constă în trei etape successive, respectiv:

 1. selecția dosarelor – se face în termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;

 2. proba scrisă, în data de 21 martie 2022, ora 10:00, la sediul instituţiei;

 3. proba interviu, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, la sediul instituției, doar acei candidați care au obținut la proba scrisă minimum 50 puncte.

 

BIBLIOGRAFIE ȘI TEMATICĂ

PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL SUPERIOR DE INSPECTOR PRINCIPAL ÎN CADRUL SERVICIULUI JURIDIC ȘI RESURSE UMANE

 

 1. Constituţia României, republicată;

 2. O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, Partea I – titlul III, Partea a III-a -titlul V, Partea a VI-a, cu modificările şi completările ulterioare;

3.O.G. nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare,republicată, cu modificările şi completările ulterioare, integral;

 1. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, integral;

 2. Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului, cu modificările și completările ulterioare – CAP I, II, III;

 3. Hotarare Guvern nr. 569/2017 - Regulament privind stabilirea locurilor de munca, a categoriilor de personal, marimea concreta a sporului pentru conditii de munca, precum si conditiile de acordare a acestuia pentru familia ocupationala de functii bugetare „Administratie“ din administratia publica locala;

 4. Legea nr. 52 /2003- Legea privind transparența decizională, cu modificările şi completările ulterioare, CAP.I,II,III;

 5. Legea nr. 24/2000-Legea privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative cu modificările şi completările ulterioare - CAP.I,III,IV,V.

 

 

PRIMAR, DRĂGAN NICOLAE