Proiect de Hotarare - privind aprobarea acordării drepturilor bănești cuvenite personalului didactic si auxiliar din unitățile de învățământ din Comuna Târgșoru Vechi, reprezentând cheltuielile de deplasare aferente lunilor Martie 2022 – Iunie 2022
Proiect de Hotarare - privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Comunei Târşgoru Vechi pentru lunile AUGUST, SEPTEMBRIE si OCTOMBRIE 2022
Proiect de Hotarare - pentru aprobarea Raportului privind activitatea asistentilor personali, desfasurata in semestrul I al anului 2022
Proiect de Hotarare - privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Târgșoru Vechi, județul Prahova
Proiect de Hotarare - privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Şcolii Gimnaziale Sat Strejnicu Comuna Târgşoru Vechi, pentru anul 2022
Proiect de Hotarare - privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Şcolii Gimnaziale Comuna Târgşoru Vechi, pentru anul 2022
Proiect de Hotarare - privind aprobarea Regulamentului de acordare a unei diplome si a cate unui premiu financiar familiilor din comuna Targsoru Vechi care aniverseaza peste 50 de ani de casatorie neintrerupta
Proiect de Hotarare - privind aprobare achiziționare imobil (teren și clădire în regim de înălțime S+P+2E+M) situat în comuna Târgșoru Vechi, sat Strejnicu, județul Prahova si a raportului de evaluare
Proiect de Hotarare - privind însuşirea completării inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Comunei Targşoru Vechi, judeţul Prahova
Proiect de Hotarare - privind aprobarea demolarii constructiilor C11, C12, C13, C14, C15, C19 si C25 situate în T 17 Cc 126, A 126/1
Proiect de Hotarare - privind aprobarea dezmembrării suprafeței de teren de 4915 mp situate în T 17 Cc 126 A 126/1
Proiect de Hotarare - privind aprobarea dezmembrării suprafeței de teren de 10.209 mp situate în T 17 Cc 126 A 126/1
Proiect de Hotarare - privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii “Proiect tip – Construire creșă medie, sat Strejnicu, T 17; Cc 216; A 126/1, comuna Târgșoru Vechi, județul Prahova”
Proiect de Hotarare - privind aprobarea PUZ ( Plan Urbanistic Zonal ) şi Regulament local aferent – pentru obiectivul “ÎNTOCMIRE PUZ - EXTINDERE INTRAVILAN (S =56 974mp ) ZONE LOCUINŢE ŞI FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE, SPAŢII VERZI, CĂI DE COMUNICAŢIE ŞI PARCELARE TEREN PENTRU ANSAMBLU REZIDENŢIAL (Sst = 63934mp) ”
Proiect de Hotarare - privind vanzarea prin licitatie publica a unor terenuri in suprafața de 49.868 mp si 49.869 mp, situate în Comuna Târgșoru Vechi, Sat Târgșoru Vechi, T 14 Parcela A 99/2, cu nr. cadastral 29181 si 29182, județul Prahova, apartinand domeniului privat al Comunei Targsoru Vechi
Proiect de Hotarare -Analiza stadiu de inscriere a datelor
Proiect de Hotarare - Aprobare deviz sala de sport
Proiect de Hotarare - Aprobare situatii financiare SC ECO SERVICIUL APA – CANAL - SALUBRIZARE TARGSORU VECHI SRL
Proiect de Hotarare - Comisie licitatie Parc Industrial
Proiect de Hotarare - Privind aprobarea participarii la cursuri de pregatire, formare si perfectionare profesionala a consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al comunei Targsoru Vechi pe anul 2022
Proiect de Hotarare - Privind darea in administrare către S.C. SERVICII COMUNALE TARGSORU VECHI S.R.L. a Adapostului de cainii si a Caminului cultural, imobile situate in Comuna Târgșoru Vechi, jud. Prahova
Proiect de Hotarare - Privind inchirierea cu drept de superficie/vanzarea prin licitatie publica a unor terenuri in suprafața de 49.868 mp si 49.869 mp, situate în Comuna Târgșoru Vechi, Sat Târgșoru Vechi, T 14 Parcela A 99/2, cu nr. cadastral 29181 si 29182, județul Prahova, apartinand domeniului privat al Comunei Targsoru Vechi
Proiect de Hotarare - Privind acordarea unui mandat special Domnului Dragan Nicolae reprezentantul Comunei Targsoru Vechi in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor Prahova”
Proiect de Hotarare - Privind actualizarea actului constitutiv al SC ECO SERVICIUL APA – CANAL – SALUBRIZARE Tirgsoru Vechi SRL
Proiect de Hotarare - Privind modificarea comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local TÂRGȘORU VECHI - „Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget finante, administrarea domeniului public si privat, urbanism si amenajarea teritoriului, agricultura, gospodarie comunala, protectia mediului, servicii si comert”
Proiect de Hotarare - Privind modificarea/ajustarea tarifelor, taxelor si preturilor pentru serviciile prestate de SC Servicii Comunale Tirgsoru Vechi SRL
Proiect de Hotarare - Privind redobândirea dreptului de proprietate a unui teren situat în T 61 Parcela 361/2 în suprafaţă de 502 mp cu nr. cadastral 24575, Comuna Târgşoru Vechi, judeţul Prahova
Proiect de Hotarare - Privind aprobarea tarifului stabilit conform raportului de evaluare pentru inchiriere spatiu SALA DE PROTOCOL BAZA SPORTIVĂ cu suprafața utilă de 58,35 mp, în imobil P+2E, situat în Comuna Târgșoru Vechi, în cadrul Bazei Sportive Strejnicu, județul Prahova, aparţinand domeniului privat al Comunei Târgșoru Vechi.
Proiect de Hotarare - Privind vanzarea fara licitatie publica a terenului situat in T57 Parcela P 346 lot 30 in suprafata de 521 mp, nr. cadastral 24189, proprietate privata a comunei Targsoru Vechi, in favoarea proprietarului constructiilor edificate pe acest teren
Proiect de Hotarare - Abonamente Personal Didactic
Proiect de Hotarare - Alegere Presedinte de Sedinta
Proiect de Hotarare - Burse Scolare
Proiect de Hotarare - Dezmembrare 2530 mp
Proiect de Hotarare - Dezmembrare 3633 mp
Proiect de Hotarare - Dezmembrare 10006 mp
Proiect de Hotarare - Rectificare Bugetara
Proiect de Hotarare - Extindere Sistem Inteligent Gaze
Proiect de Hotarare - Majorare Taxa Administrare Parc
Proiect de Hotarare - Predare Amplasament CNI
Proiect de Hotarare - Rectificare Buget Scoala Strejnicu
Proiect de Hotarare - privind asocierea Comunei Târgşoru Vechi cu Județul Prahova și localitățile Ploiești, Băicoi, Boldești-Scăeni, Plopeni, Ariceștii Rahtivani, Blejoi, Bucov, Berceni, Bărcănești, Brazi, Păulești, Râfov, Valea Călugărească și constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Mobilitate Prahova” pentru serviciul de transport public local
Proiect de Hotarare - privind incetarea prin demisie a mandatului de consilier local al d-lui Costache Marian Petrut si declararea vacantarii locului de consilier local respectiv
Proiect de Hotarare - pentru efectuarea unei expertize economico financiara pentru lucrarea: “Construire sala sport, teren minifotbal, anexe, imprejmuire in Comuna Targsoru Vechi”
Proiect de Hotarare - privind însuşirea completarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al Comunei Targşoru Vechi
Proiect de Hotarare - privind aprobarea Planului Anual de Actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul Consiliului Local al comunei Targsoru Vechi pentru anul 2022
Proiect de Hotarare - privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Târgșoru Vechi, județul Prahova
Proiect de Hotarare - privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Şcolii Gimnaziale Comuna Târgşoru Vechi, pentru anul 2022
Proiect de Hotarare - privind aprobarea organizarării retelei școlare de învatamânt preuniversitar din Comuna Târgşoru Vechi, pentru anul școlar 2022 - 2023
Proiect de Hotarare - privind vanzarea fara licitatie publica a terenului situat in T45 Parcela A 232/3/3 in suprafata de 947 mp, nr. cadastral 25892, proprietate privata a comunei Targsoru Vechi, ce face obiectul contractului de concesiune nr. 303/05.08.2013
Proiect de Hotarare - privind aprobarea bugetului initial de venituri si cheltuieli al S.C. SERVICII COMUNALE T RGȘORU VECHI S.R.L., judetul Prahova pentru anul 2022
Proiect de Hotarare - privind aprobarea utilizarii excedentului din anii precedenti pentru acoperirea temporara a golurilor de casa, pe sectiunea functionare, in anul 2022
Proiect de Hotarare - privind aprobarea utilizarii excedentului din anii precedenti pentru acoperirea temporara a golurilor de casa, pe sectiunea functionare, in anul 2022
Proiect de Hotarare - privind stabilirea numărului maxim de asistenți personali, pentru anul 2022,  in Comuna Targșoru Vechi, județul Prahova
Proiect de Hotarare - privind aprobarea bugetului initial de venituri si cheltuieli al Scolii Gimnaziale Comuna Targsoru Vechi, judetul Prahova pentru anul 2022
Proiect de Hotarare - privind aprobarea bugetului initial de venituri si cheltuieli al Comunei Targsoru Vechi, judetul Prahova pentru anul 2022
Proiect de Hotarare - privind majorarea capitalului social al societatii cu raspundere limitata „PARC INDUSTRIAL STREJNICU”
Proiect de Hotarare - privind aprobarea bugetului initial de venituri si cheltuieli al SC ECO SERVICIUL APA – CANAL - SALUBRIZARE Tirgsoru Vechi, judetul Prahova pentru anul 2022
Proiect de Hotarare - privind aprobarea bugetului initial de venituri si cheltuieli al Scolii Gimnaziale sat Strejnicu Comuna Targsoru Vechi, judetul Prahova pentru anul 2022
Proiect de Hotarare - privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Comunei Târşgoru Vechi pentru lunile FEBRUARIE, MARTIE si APRILIE 2022
Proiect de Hotarare - privind indreptarea erorii materiale din HCL nr. 100/2021 referitoare la actualizarea tarifelor serviciilor prestate catre terti de S.C. ECO SERVICIUL APA-CANAL-SALUBRIZARE TIRGSORU VECHI SRL in Comuna Târgsoru Vechi
Proiect de Hotarare - privind acordarea unui mandat special Domnului Dragan Nicolae reprezentantul Comunei Targsoru Vechi in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor Prahova”
Proiect de Hotarare - privind aprobarea planului anual de actiuni si lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca a beneficiarilor de venit minim garantat in Comuna Targsoru Vechi, judetul Prahova, pentru anul 2022
Proiect de Hotarare - pentru aprobarea Raportului privind activitatea asistentilor personali, desfasurata in semestrul II al anului 2021
Proiect de Hotarare - privind aprobarea retragerii Comunei Târgșoru Vechi din Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Polul de Crestere Ploiesti, Prahova